algemene voorwaarden

Loud Easy Serviceplan voor Harley-Davidson, Buell en Indian

Artikel 1) — Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 24 maanden met een opzegtermijn van minimaal 12 maanden. De overeengekomen betaalperiode gaat in vanaf het moment dat de eerste betaling heeft plaatsgevonden. De geldigheid van het Loud Easy Serviceplan is gelijk aan de overeengekomen betaalperiode.

Artikel 2) — Vergoeding
Voor het verrichten van de in artikel 3 aangegeven onderhoudswerkzaamheden wordt door Eigenaar aan Loud Motorcycles  een vergoeding gegeven, uitgedrukt in een vast bedrag in Euro, verhoogd met de daarvoor verschuldigde BTW, welke vergoeding in de onderhoudsovereenkomst is vastgelegd. De betaling daarvan geschiedt aldus dat maandelijks bij vooruitbetaling door Eigenaar aan Loud Motorcycles wordt voldaan en dient op de 1e van elke desbetreffende maand ter beschikking van Loud Motorcycles te zijn. Eigenaar zal conform de daarvoor geldende regels van Interpay machtiging verlenen en deze volmacht gedurende de gehele looptijd van de onderhoudsovereenkomst onverminderd in stand houden, om alle verplichtingen die voor Eigenaar uit de onderhoudsovereenkomst voortvloeien door middel van automatische afschrijving van zijn bankrekening te incasseren. Eigenaar zal ervoor zorgdragen dat de bedoelde rekening steeds voldoende saldo zal hebben om al bedoelde verplichtingen jegens Loud Motorcycles tijdig te kunnen voldoen. Het feit dat Eigenaar door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig, geeft Eigenaar nimmer het recht enige betaling aan Loud Motorcycles  geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken dan wel de onderhoudsovereenkomst eenzijdig te beëindigen of ontbinden. Verhoging van de relevante belastingen of kosten veroorzaakt door overheidsmaatregelen zullen worden doorberekend voor zover van toepassing op de desbetreffende periode. Bij niet tijdige betaling is Loud Motorcycles gerechtigd om over de vervallen bedragen een rente van 1,5 procent per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen. Alle kosten van incasso, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Eigenaar. 

Artikel 3) Omvang werkzaamheden
Onderstaande werkzaamheden / kosten zijn inbegrepen:

Tijdens de looptijd van 24 maanden: 1 grote en 1 kleine servicebeurt per 24 maanden.

Kosten, uitgevoerd door bedrijven van Loud Motorcycles, voortvloeiende uit de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de fabrieksvoorschriften, met de daarbij benodigde materialen, smeeroliën en vetten. Arbeidsloon en onderdelen inbegrepen

Kosten die niet zijn inbegrepen:

  • Uitvoer van reparaties;
  • Vervanging van slijtdelen: banden, remblokken, remschijven e.d.;
  • Het herstellen van ongeval schade en andere van buiten komende schade;
  • Vervangend vervoer;
  • Bijvullen / tussentijds bijvullen van vloeistoffen (Brandstof, olie en andere vloeistoffen);
  • Werkzaamheden uitgevoerd door derden, zijnde niet-Loud Motorcycles motorfietsonderhouds bedrijven.

Indien bij bijzondere bepalingen op blad 1 vermeld is, zijn voor de duur van de betaalperiode die aangegeven is tevens de kosten afgedekt van een aantal extra diensten uitgevoerd door Loud Motorcycles.

Artikel 4) Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst zal door Loud Motorcycles  ontbonden kunnen worden, indien:

 

  • Eigenaar niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, indien Eigenaar surseance van betaling aanvraagt, faillissementsaanvraag doet of failliet wordt verklaard. Loud Motorcycles  is dan gemachtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder tussenkomst van bindend adviseur of rechter te ontbinden. De overeenkomst kan door de Eigenaar tussentijds ontbonden worden, indien:
  • Het voertuig teniet gaat (bijvoorbeeld doordat het bij een ongeval betrokken raakt en total-loss verklaard wordt of door diefstal) Eigenaar dient het tenietgaan van het voertuig direct aan Loud Motorcycles  te melden. De overeenkomst zal dan worden beëindigd per datum van het tenietgaan, echter niet eerder dan de datum van de mededeling door Eigenaar. Loud Motorcycles  heeft in voorkomende gevallen het recht voor om de kosten van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de laatste zes maanden voorafgaande aan de datum van het tenietgaan, voor 50% te belasten aan Eigenaar.
  • Het voertuig door Eigenaar verkocht wordt en geleverd aan een derde. Het vrijwaringbewijs dient hierbij aan Loud Motorcycles  overlegd te worden. Facturatie van de maandtermijnen stopt per vrijwaringsdatum, een eventueel negatief contractsaldo wordt belast aan Eigenaar.

Artikel 5) Eindafrekening
Onderhoudswerkzaamheden boven het aantal aangegeven onderhoudsbeurten behoren niet tot het contract. Indien het contract afloopt op basis van bereiken van het maximaal overeengekomen aantal onderhoudsbeurten, zullen de termijnen die nog niet middels de maandelijkse voorschotnota’s in rekening zijn gebracht, alsnog per maand belast worden.

Artikel 6) Leverings- en betalingsvoorwaarden
Op deze overeenkomst zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden van Loud Motorcycles. Deze worden geacht onderdeel uit te maken van deze overeenkomst en daarin letterlijk te zijn opgenomen; voor zoveel het in deze overeenkomst bepaalde afwijkt van het bepaalde in Algemene Voorwaarden, heeft deze overeenkomst voorrang. 

Artikel 7) Geschillen en toepasselijk recht
Op de individuele onderhoudsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van eventuele geschillen daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende zal de Arrondissementsrechtbank Zutphen bij uitsluiting bevoegd zijn.

Algemene voorwaarden Loud Motorcycles Loud Easy Serviceplan

Contact met ons

over ons

Ons doel: elke motor de beste behandeling geven en zorgen dat hij optimaal tot zijn recht komt. Door onze jarenlange ervaring en kennis op het gebied van Harley Davidson motoren, weten wij als geen ander wat het beste is voor jouw motor.

snel naar
Custom
Service
Rentals
Contact
Aanbod